Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Harmony Legend.

Harmony Legend

Harmony Legend.

Chúng tôi cộng tác với khách hàng của mình để tạo ra tác động xã hội lớn nhất. Chúng tôi cam kết sâu sắc tạo ra sự khác biệt trong việc giúp cộng đồng phát triển bằng cách ưu tiên các chương trình nghị sự về tác động xã hội và tính bền vững của chúng tôi. Chúng tôi tìm cách thúc đẩy tác động đến khí hậu và môi trường, phát triển toàn cầu, sức khỏe toàn cầu và giáo dục.

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !