icon 0
 • Công nhận chất lượng phòng thí nghiệm

Công nhận chất lượng phòng thí nghiệm

Giá :
Liên hệ
Số lượng :
Chia sẻ
Thông tin chi tiết

Chương trình công nhận chất lượng phòng thí nghiệm (VILAS)

Là chương trình công nhận chất lượng của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):

 • Tổ chức và các hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2017
 • Theo chuẩn mực đánh giá của ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.
 • Là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với:
  • Tổ chức Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)
  • Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC)

Đến nay đã có hơn 1200 phòng thí nghiệm được BoA đánh giá và công nhận chất lượng.

Các lợi ích mà công nhận chất lượng mang lại

 • Giúp nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý phòng thí nghiệm
 • Luôn đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
 • Tạo điều kiên thừa nhận quốc tế kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
 • Hoà nhập hoạt động công nhận Phòng thí nghiệm của Việt Nam các nước trong khu vực và quốc tế.

Các lĩnh vực công nhận

 • Cơ 
 • Hoá 
 • Sinh 
 • Dược phẩm
 • Điện - Điện tử
 • Vật liệu xây dựng
 • Không phá huỷ
 • Đo lường hiệu chuẩn
 • An toàn sinh học
 • Y tế

QUI ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG NHẬN

1. Mục đích 
Qui định này nêu các yêu cầu chung mà tổ chức được công nhận phải tuân thủ theo để đảm bảo tổ chức này có đủ năng lực, độ tin cậy và sự khách quan cần thiết trong các hoạt động dịch vụ đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, hiệu chuẩn, xét nghiệm y tế, giám định, chứng nhận, thử nghiệm thành thạo, cung cấp chất chuẩn)

2. Phạm vi
Qui định này được áp dụng cho Văn phòng công nhận chất lượng (Văn phòng CNCL) và các tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) đăng ký và được công nhận (phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận, tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo và nhà sản xuất mẫu chuẩn/chất chuẩn)

3. Trách nhiệm
Mọi nhân viên Văn phòng CNCL, chuyên gia đánh giá, các tổ chức ĐGSPH đăng ký công nhận, tổ chức đã được công nhận phải tuân thủ theo qui định này

4. Nội dung

Các thuật ngữ trong qui định này được hiểu như sau:

Công nhận: xác nhận của bên thứ ba đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp thể hiện sự thừa nhận chính thức về năng lực thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp

Tổ chức công nhận: Tổ chức có thẩm quyền hoạt động công nhận

Tổ chức đánh giá sự phù hợp: Tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp 

Phạm vi công nhận: Hoạt động đánh gía sự phù hợp cụ thể theo đó công nhận được đề nghị hoặc được cấp

Quá trình công nhận: Các hoạt động từ khi đăng ký đến khi cấp chứng chỉ hoặc quyết định duy trì công nhận

Quyết định công nhận: Quyết định của Văn phòng Công nhận Chất lượng (VPCNCL) cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp, đình chỉ, huỷ bỏ công nhận cho tổ chức đánh giá sự phù hợp

Duy trì công nhận: Văn phòng CNCL xác định việc tiếp tục công nhận cho một phạm vi xác định.

Mở rộng công nhận: Văn phòng CNCL bổ sung phạm vi được công nhận

Thu hẹp công nhận: Văn phòng CNCL huỷ bỏ một phần phạm vi được công nhận

Đình chỉ công nhận: Văn phòng CNCL tạm thời đình chỉ hiệu lực của công nhận cho tất cả hoặc một phần của phạm vi công nhận trong một thời gian nhất định

Huỷ bỏ công nhận: Văn phòng CNCL huỷ bỏ toàn bộ phạm vi công nhận

Đánh giá: quá trình do Văn phòng CNCL thực hiện nhằm xác định năng lực của tổ chức ĐGSPH dựa trên cơ sở các chuẩn mực công nhận cho phạm vi công nhận xác định

Đánh giá lại: Việc đánh giá được thực hiện để xác định tổ chức ĐGSPH tiếp tục được duy trì công nhận trong chu kỳ công nhận mới

Chứng kiến: Quan sát của Văn phòng CNCL khi tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành công việc thuộc phạm vi công nhận

Chuẩn mực công nhận: là các tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu cho tổ chức ĐGSPH, các quy định liên quan do tổ chức quốc tế về công nhận (ILAC, IAF, APAC) ban hành và các quy định của văn phòng CNCL đưa ra các yêu cầu kỹ thuật mà tổ chức ĐGSPH phải tuân theo 

Khiếu nại: Sự không hài lòng với hoạt động của Văn phòng CNCL hoặc tổ chức được Văn phòng CNCL công nhận với mong muốn được Văn phòng CNCL trả lời

Yêu cầu xem xét lại: Yêu cầu của tổ chức ĐGSPH về quyết định bất lợi của Văn phòng CNCL liên quan đến tình trạng công nhận của tổ chức

Xem thêm nội dung
Đánh giá - Nhận xét từ khách hàng
0

Đánh giá

Lên đầu trang
ajax-loader
0916.509.299